operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na:
 • pobór wód podziemnych
 • odprowadzanie wód opadowych
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych
 • wprowadzanie do urzadzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 • odprowadzanie oczyszczonych ścieków, wód technologicznych do wód i do ziemi
 • wykonanie urządzeń służących do poboru wody
 • likwidację urządzeń służących do poboru wody (obudowa studni, agregat pompowy, rurociąg tłoczny itp.)
a także:
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • piętrzenie wody podziemnej
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią

Zakład Usług Hydrogeologicznych
Zygmunt Kliński

 
ul. Gospody 9B/15
80-344 Gdańsk
NIP 584-100-64-75